WP Ważny temat
WP Ważny temat

Weź udział w konkursie i wygraj pudelkowe gadżety!

Za nami 15 lat wspólnego przeżywania showbiznesowych afer, dram i skandali. Tę wyjątkową okazję chcemy świętować razem z Wami, w końcu bez Was, drodzy czytelnicy, Pudelek nie istnieje. Przygotowaliśmy dla Was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy do zabawy!

Przez 15 lat wspólnego plotkowania niejednokrotnie w sekcji komentarzy zaskakiwaliście nas kreatywnością, celnymi spostrzeżeniami i poczuciem humoru. Teraz będziecie mieli okazję wykazać się nimi w naszym zadaniu konkursowym. Do wygrania pudelkowe gadżety, które przygotowaliśmy razem z polskimi markami:

15 zestawów PUDELEK VIP o wartości ponad 1000 złotych: wisiorek od Zozo Design, klapki od Kubota, olejek od Annabelle Minerals, bluza La Mania, koszulka Momu Warsaw, świeczka od La Flamme, skarpetki od Takapara oraz kubek z logo Pudelka.

150 zestawów PUDELEK: wisiorek od Zozo Design, worek lub nerka od Kubota, olejek od Annabelle Minerals, świeczka od La Flamme, skarpetki od Takapara oraz kubek z logo Pudelka.

ZDJĘCIA NAGRÓD ZNAJDZIESZ POD FORMULARZEM KONKURSOWYM.

Co trzeba zrobić, żeby dostać nagrodę? W formularzu poniżej napisz fraszkę, wiersz lub piosenkę o Pudelku. Spośród odpowiedzi redakcja Pudelka wybierze te, które nas najbardziej rozbawią, wzruszą, zaskoczą kreatywnością czy zapadną w pamięć. Na wzięcie udziału w konkursie macie czas do 11 lipca 2021 roku.

Formularz konkursowy został wysłany. zobacz więcej
Wystąpił błąd zapisu formularza. Prosimy spróbować później.

Wygraj pudelkowe gadżety w naszym urodzinowym konkursie!

Prześlij nam utwór (wiersz, fraszka, piosenka) nawiązujący do urodzin Pudelka.

Wysyłajac zgłoszenie akceptujesz regulamin

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem Konkursu jest Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-264-55-93 dalej „Organizator”).
1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-264-55-93 (dalej „Fundator”).
1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Urodziny Pudelka!” i zwany jest dalej "Konkursem".
1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.06.2021 r. o godzinie 12:00:01, a kończy się dnia 11.07.2021. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
1.5 Konkurs organizowany jest na stronie internetowej https://urodziny.pudelek.pl zwanym dalej „Stroną Konkursową”.
1.6 Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2.1.2 wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”) w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej;
2.1.3 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
2.1.4 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. ZASADY KONKURSU
3.1 Zadanie Konkursowe polega utworzeniu i zamieszczeniu w formularzu konkursowym, dostępnym na stronie Konkursowej następującego zadania:

Prześlij nam utwór (wiersz, fraszka, piosenka) nawiązujący do urodzin Pudelka.

3.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:
3.2.1 Wykonanie Zadania Konkursowego poprzez dodanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu w wątku konkursowym na stronie: https://urodziny.pudelek.pl.
3.3 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.
3.4 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.
3.5 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres profilu w portalu facebook.com, z którego zostało wysłane Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
3.6 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zgłoszenie zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
4.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
4.3 W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
4.4 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
4.5 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
4.6 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.7 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.8 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
5.1 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora (czas umieszczenia w Wątku Konkursowym). Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
5.2 Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.
5.3 Komisja konkursowa złożona z trzech przedstawicieli Organizatora wyłoni 165 nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych. Dokonując wyboru komisja będzie oceniała:
1) oryginalność
2) pomysłowość treści Zadania Konkursowego.
Każde z tych kryteriów będzie otrzymywało oceny od 1 do 5, na które złoży się ostateczna ocena, zgodnie z którą wyłonieni zostaną zwycięzcy.
5.4 Decyzja Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.5 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
5.6 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:
5.6.1 Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,
5.6.2 Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
5.6.3 Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,
5.6.4 Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu.
5.6.5 Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

6. NAGRODY
6.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:
Dla miejsc 1-15: złoty łańcuszek z logo Pudelka marki ZOZO Design, bluza z logo Pudelka marki La Mania, świeczka w kształcie Pudelka marki La Flamme, Olejek do ciała marki Anabelle, klapki z logo Pudelka marki KUBOTA, skarpety marki TAKA PARA, T-shirt marki MOMU, kubek ceramiczny z logo Pudelka.
Nagrody o łącznej wartości: 1139,18 zł brutto.
Dla miejsc: 16-91: srebrny łańcuszek z logo Pudelka marki ZOZO Design, świeczka w kształcie Pudelka marki La Flamme, Olejek do ciała marki Anabelle, nerka marki KUBOTA, kubek ceramiczny z logo Pudelka, skarpety marki TAKA PARA.
Nagrody o łącznej wartości: 634,18 brutto.
Dla miejsc: 92-167: srebrny łańcuszek z logo Pudelka marki ZOZO Design, świeczka w kształcie Pudelka marki La Flamme, Olejek do ciała marki Anabelle, worek marki KUBOTA, kubek ceramiczny z logo Pudelka, skarpety marki TAKA PARA.
Nagrody o łącznej wartości: 614,18 brutto.


Nagrodzeni Uczestnicy są nazywani w dalszej części Regulaminu Zwycięzcami, a pojedynczo Zwycięzcą.
6.2 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
6.4 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu w drodze wiadomości prywatnej skierowanej do Profilu Zwycięzcy, z którego wysłano Zgłoszenie. Informacja o zakończeniu konkursu oraz o powiadomieniu zwycięzców o wygranej zgodnie ze zdaniem poprzednim zostanie zamieszczona w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej. (Powiadomienie o zakończeniu konkursu).
6.5 Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o zakończeniu konkursu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej, o której mowa w ust. Poprzednim, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
6.6 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
6.7 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
6.8 Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.
6.9 Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.10 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
6.10.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
6.10.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
6.10.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
6.10.4 naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
6.10.5 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
6.12 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

7. OBOWIĄZEK PODATKOWY
7.1 W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora lub Fundatora podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w szczególności w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2000,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się z dwóch elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w Konkursie Nagród.
7.2 Mając na uwadze postanowienia ust. powyżej pieniężna część nagrody głównej zostanie pobrana przez Fundatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagrody głównej i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

8. DANE OSOBOWE
8.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Konkursu (wyłonienia Zwycięzcy, i przekazania Nagrody) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, Str. 1) (dalej „RODO”) (niezbędność do przeprowadzenia Konkursu).
8.2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, jest Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-264-55-93
8.3. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnych poleceń Administratora.
8.4. Dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu wypełnienia wszelkich obowiązków finansowych i administracyjnych ciążących na Organizatorze lub Fundatorze, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
8.5. Zgodnie z prawem Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły dotyczące praw ochrony danych osobowych Uczestnik może znaleźć w Polityce prywatności (https://onas.wp.pl/poufnosc.html) . uczestnik może skontaktować się w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem z Inspektorem ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@grupawp.pl lub na adres Wirtualna Polska/IODO/Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres konkurs@grupawp.pl. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty Powiadomienia o zakończeniu konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
9.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
9.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
9.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
10.2 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
10.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
10.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
10.5 Administrator portalu https://www.instagram.com/dajsieodmienic nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
10.6 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com ani z nim związany.
10.7 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
10.8 Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: konkurs@grupawp.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul Żwirki i Wigury 16, 02-092, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-264-55-93. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia Konkursu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do przeprowadzenia Konkursu uniemożliwi Twój udział w Konkursie. Możesz skorzystać z praw podmiotu danych przewidzianych w obowiązujących prawnie. Więcej informacji w regulaminie. ...czytaj dalej › ‹ zwiń

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive

Źródło: Pudelek Exclusive